Warunki korzystania

Korzystanie ze strony internetowej i usług ("strona internetowa") firmy Wacker Neuson SE i/lub jej spółek zależnych ("Wacker Neuson ") jest dozwolone wyłącznie zgodnie z poniższymi warunkami korzystania. Korzystanie i otwieranie tej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania w ich aktualnie obowiązującym brzemieniu. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej.


1. Oferta
Wacker Neuson udostępnia na tej stronie internetowej określone informacje, programy oraz dokumentację, z którą można zapoznać się na stronie internetowej lub pobrać.
Wacker Neuson zastrzega sobie prawo do całościowej lub częściowej zmiany, ograniczenia lub usunięcia tej strony internetowej, oferowanych na niej usług i informacji bez konieczności uprzedzenia, a także do ograniczenia dostępu do całej lub części strony internetowej i do zablokowania - wg własnego uznania - dostępu dla poszczególnych użytkowników bez konieczności uprzedzenia.
Wacker Neuson podejmuje wszelkie środki, aby zapewnić stały dostęp do strony internetowej i znajdujących się na niej usług, a także prawidłowe przesyłanie danych, nie może jednak dać całkowitej gwarancji. 


2. Treści
Treści znajdujące się na stronie internetowej mają charakter informacyjny i komunikacyjny, i nie są wiążące prawnie. 
Informacje o produktach Wacker Neuson mają charakter niewiążący i ogólny, nie mogą one zastąpić indywidualnego doradztwa przed podjęciem decyzji o zakupie. Parametry techniczne i wyposażenie urządzeń i maszyn są jedynie przykładowe. Te parametry i wyposażenie mogą być różne w poszczególnych krajach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 
Wszelkie opublikowane na stronie internetowej zapowiedzi przyszłych wydarzeń lub produktów wynikają z szacunków i oczekiwań menadżerów firmy Wacker Neuson, w związku z tym są obarczone ryzykiem niewypełnienia lub zmiany tych zapowiedzi. Wacker Neuson nie ma obowiązku aktualizacji wypowiedzi dotyczących przyszłych zdarzeń i produktów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie wypowiedzi.
Znajdujące się na stronie internetowej informacje giełdowe i ekonomiczne, kursy, indeksy, ceny, informacje, ogólne dane rynkowe itp. mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy traktować ich jak doradztwa lub zaleceń inwestycyjnych. Jeżeli na stronie internetowej zostaną opublikowane zalecenia analityków, Wacker Neuson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te zalecenia, w szczególności za ich prawidłowość i kompletność założeń i wniosków, które były podstawą ich wydania. 


3. Korzystanie
Ta strona internetowa została utworzona i opublikowana przez Wacker Neuson w Republice Federalnej Niemiec. 
Wacker Neuson nie odpowiada za to, czy treści tej strony internetowej są odpowiednie i dopuszczalne, i czy będą dostępne poza terytorium Niemiec; dostęp do naszej strony internetowej odbywa się na żądanie i odpowiedzialność użytkownika. Każdy użytkownik odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności należy przestrzegać odnośnych przepisów dotyczących krajowej i międzynarodowej kontroli (re-)eksportu w przypadku przekazywania informacji i plików zamieszczonych na stronie internetowej Wacker Neuson osobom trzecim.
Zabrania się korzystania ze strony internetowej w sposób nieuprawniony, w szczególności (a) zachowania, które narusza dobre obyczaje, (b) ataków na bezpieczeństwo sieci firmy Wacker Neuson, w szczególności poprzez przesyłanie treści zawierających wirusy lub szkodliwe oprogramowanie, które mogą naruszyć bezpieczeństwo komputerów należących do innych osób, (c) obchodzenia zabezpieczeń strony internetowej, (d) przesyłania reklam, niechcianych wiadomości elektronicznych (spam) itp. lub (e) ograniczania dostępu do strony internetowej lub usług, lub możliwości korzystania z nich, a także wszelkich prób ograniczania (np. niezwykle duża liczba wejść na stronę, niezależnie od tego, czy są generowane ręcznie, czy automatycznie).

Wacker Neuson może w każdej chwili zablokować dostęp do strony internetowej, w szczególności jeśli użytkownik narusza obowiązki wynikające z niniejszych warunków. Wacker Neuson zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń, np. odszkodowania, a także do ścigania szkodliwych działań na drodze prawnej.


4. Rejestracja
Do korzystania z niektórych usług znajdujących się na stronie internetowej może być wymagana rejestracja. 
Użytkownik jest zobowiązany do podania podczas rejestracji prawidłowych i pełnych danych oraz do ich aktualizacji. Rejestrując się na stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Wacker Neuson będzie się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną.
Zarejestrowani użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności danych dostępowych otrzymanych w momencie rejestracji, tak aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do ich konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamówienia i inne czynności wykonane po wprowadzeniu jego danych dostępowych. Należy niezwłocznie poinformować Wacker Neuson o nieuprawnionym użyciu danych dostępowych lub o takim zamiarze. 
Wacker Neuson ma prawo, w każdej chwili i bez uprzedzenia zablokować dane dostępowe, nie musi też uzasadniać tego kroku, w szczególności jeśli użytkownik narusza powyższe warunki korzystania.


5. Własność intelektualna
Ta strona internetowa jest własnością firmy Wacker Neuson, jest utrzymywana i aktualizowana przez firmę Wacker Neuson. Wszystkie informacje lub pliki (tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, wideo lub animacje) są - o ile nie została zamieszczona inna informacja - własnością firmy Wacker Neuson. Są one chronione - podobnie jak układ i aranżacja strony internetowej - na podstawie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich i innych przepisów chroniących własność intelektualną. 
O ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone, wszystkie znaki towarowe zamieszczone na tej stronie internetowej są chronione przez przepisy dotyczące ochrony znaków towarowych, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie zaznaczone. Dotyczy to przede wszystkim loga i znaków firmowych. Zabrania się używania tych znaków towarowych bez wcześniejszej, pisemnej zgody Wacker Neuson.
Podczas każdej wizyty na stronie internetowej należy przestrzegać praw autorskich, praw do nazw i znaków towarowych firmy Wacker Neuson SE lub spółek wchodzących w skład koncernu. 
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Wacker Neuson nie wolno zmieniać, kopiować, powielać, sprzedawać, wynajmować, używać, uzupełniać i wykorzystywać, choćby tylko częściowo, informacji, znaków towarowych i innych treści znajdujących się na stronie internetowej Wacker Neuson. 
Można zamieszczać odnośniki prowadzące do strony startowej firmy Wacker Neuson, jak np. www.wackerneuson.com, jeżeli link powoduje załadowanie strony od nowa, a strona docelowa nie zostanie wyświetlona w ramce (frame). Zamieszczanie odnośników w inny sposób wymaga wcześniejszej zgody firmy Wacker Neuson. 
Niniejsza strona internetowa oraz warunki korzystania nie skutkują przyznaniem licencji do używania własności intelektualnej spółek wchodzących w skład koncernu Wacker Neuson, ani zobowiązaniem do udzielenia takich praw.
Wszystkie informacje i inne materiały (łącznie z pomysłami, propozycjami i elementami przesłane do nas bez zamówienia) przesłane do Wacker Neuson pocztą elektroniczną za pośrednictwem tej strony internetowej mogą być wykorzystywane przez Wacker Neuson bez odszkodowania lub wynagrodzenia do wszelkich celów komercyjnych lub innych. Nie powoduje to powstania stosunku umownego.


6. Poufność i ochrona danych
Dane przesyłane za pomocą tej strony internetowej do Wacker Neuson, e-maile i komentarze nie są chronione. Wacker Neuson nie odpowiada za zachowanie poufności i spójności przesłanych treści, za ich używanie lub publikację.
Jeżeli w trakcie korzystania przekazujecie Państwo dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej lub udostępniacie je na tej stronie internetowej, akceptujecie Państwo, że Wacker Neuson będzie przetwarzał te informacje zgodnie z postanowieniami rozdziału Ochrona danych (link znajduje się na dole strony).


7. Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności
Informacje udostępnione na stronie internetowej Wacker Neuson zostały zestawione z dużą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Nie możemy jednak zagwarantować, że nie zawierają one błędów, i dlatego wyłączamy jakąkolwiek odpowiedzialność za informacje udostępnione na stronie internetowej, w szczególności za ich prawidłowość, dokładność, kompletność i aktualność. Wacker Neuson nie jest zobowiązany do aktualizacji treści znajdujących się na tej stronie internetowej.
Wacker Neuson nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość funkcjonowania lub treści, usługi lub oprogramowanie zamieszczone na stronach internetowych osób trzecich, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na tej stronie internetowej. Odnośniki są oznaczone symbolem ). Kliknięcie na odnośnik oznacza wyjście ze strony Wacker Neuson. W stosunku do ofert osób trzecich mogą obowiązywać inne zasady, w szczególności dotyczące ochrony danych. Przejście na stronę internetową innej firmy za pośrednictwem odnośników umieszczonych na tej stronie internetowej, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Wacker Neuson nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą odnośniki. Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych należy rozumieć wyłącznie jako propozycję zapoznania się z nimi, nie oznaczają one, że Wacker Neuson uważa lub poleca te strony internetowe, produkty i usługi za właściwe dla Państwa.
Wacker Neuson podjął odpowiednie środki w celu zabezpieczenia tej strony internetowej, nie gwarantuje jednak, że nie zawiera ona wirusów, a także bezpieczeństwa strony internetowej oraz przesłanych plików i danych. Wacker Neuson zaleca użytkownikom strony internetowej zainstalowanie odpowiednich programów chroniących ich komputery.
Generalnie korzystanie z tej strony internetowej oraz z udostępnionych na niej treści odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i z wyłączeniem odpowiedzialności firmy Wacker Neuson. 
Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji nie dotyczą sytuacji, w których Wacker Neuson ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tytułu działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, narażenia życia, integralności cielesnej lub zdrowia ludzkiego, zapewnienia posiadania określonych właściwości, złośliwego zatajenia wady lub naruszenia istotnych postanowień umownych. Wysokość odszkodowania za naruszenie istotnych postanowień umownych jest jednak ograniczona do typowych dla umowy i dających się przewidzieć szkód, o ile nie jest ona skutkiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa firmy Wacker Neuson.


8. Obowiązujące prawo i właściwość sądowa
Do korzystania z niniejszej strony internetowej oraz do niniejszych warunków korzystania stosuje się prawo niemieckie z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory prawne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Wacker Neuson SE.


9. Inne
Wacker Neuson może w każdej chwili aktualizować lub zmienić niniejsze warunki korzystania. Prawnie wiążące są warunki korzystania w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu. 
Niniejsze warunki korzystania mogą w poszczególnych przypadkach zostać uzupełnione, zmienione lub zastąpione przez inne warunki, np. dotyczące zakupu produktów i/lub usług, i/lub korzystania z ofert specjalnych, i to niezależnie od tego, czy zostały one wyraźnie wymienione w warunkach korzystania. 
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków korzystania okażą się niedopuszczalne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, nie narusza to ważności pozostałych postanowień; w takiej sytuacji należy interpretować warunki korzystania w taki sposób, jak gdyby nie zawierały one tych niewykonalnych postanowień, jednak w sposób jak najbliższy pierwotnie zakładanemu celowi. 

Jeżeli macie Państwo problemy lub pytania dotyczące strony internetowej Wacker Neuson, prosimy skontaktować się z administratorem strony: webmaster@wackerneuson.com.Stan: wrzesień 2012