Oświadczenie o prywatności danych

1. Ochrona danych w skrócie
Informacje ogólne

Poniższe uwagi dostarczają informacji tego, co dzieje się z danymi osobowymi po wejściu na naszą witrynę. Dane osobowe to wszystkie dane, na których podstawie można zidentyfikować tożsamość użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące aspektu prywatności można znaleźć poniżej w naszym oświadczeniu o prywatności.

Gromadzenie danych w naszej witrynie

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej witrynie?
Dane zgromadzone w witrynie są przetwarzane przez jej operatora. Informacje kontaktowe operatora znajdują się w stopce witryny. Jednocześnie operator jest uznawany za administratora w kwestii ochrony danych.  

Jak gromadzimy dane?
Niektóre dane są gromadzone po przekazaniu ich nam przez użytkownika. Mogą być to na przykład dane wprowadzone do formularza kontaktowego. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy IT po przejściu do witryny. Te dane są głównie techniczne, np. używana przeglądarka i system operacyjny lub znacznik czasu wejścia na stronę. Dane te są gromadzone automatycznie po przejściu wejściu na naszą witrynę.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
Część danych jest gromadzona, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie witryny. Inne dane mogą być stosowane do analizowania, w jaki sposób gości korzystają ze strony. Stali klienci mogą otrzymywać od nas materiały informacyjne w regularnych okresach, jeśli nie wyrażą sprzeciwu. Oczywiście sprzeciw można wyrazić w każdej chwili, kontaktując się z administratorem.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi odnośnie własnych danych?
Użytkownik zawsze ma prawo do bezpłatnego żądania informacji o swoich przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach oraz celu gromadzenia. Użytkownik ma również praw to żądania ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia. Można się z nami kontaktować w każdej chwili na adres podany w informacji prawnej, jeśli są inne pytania dotyczące prywatności oraz ochrony danych. Można również oczywiście wnieść skargę do organu nadzorującego. 

Analityka i narzędzia podmiotów zewnętrznych

Po wyrażeniu zgodę przez wejście na naszą witrynę mogą być przeprowadzane analizy statystyczne poruszania się. Odbywa się to zasadniczo z wykorzystaniem plików cookie i analityki. Analiza sposobu poruszania się jest anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie tych danych. Zgodę na tę analizę można wycofać w dowolnym momencie. Ponadto można również uniemożliwić analizę, korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje podane są w poniższym oświadczeniu o prywatności.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych

Dane osobowe użytkownika traktujemy z poufnością i zgodnie z prawnymi przepisami ochrony danych osobowych i niniejszym oświadczeniem o prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie tego oświadczenia o prywatności, ponieważ jest ono stale modyfikowane. W przypadku korzystania z tej witryny gromadzone są różne rodzaje danych osobowych. Informacje osobowe to wszystkie dane, na których podstawie można zidentyfikować tożsamość. Niniejsze oświadczeniu o prywatności objaśnia, jakie informacje gromadzimy i do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się odbywa. Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. drogą mailową) mogą być narażone na naruszenia bezpieczeństwa. Ciągła ochrona danych przed dostępem podmiotów trzecich jest niemożliwa.

Informacja dotycząca administratora

Administratorem w zakresie przetwarzania danych na tej witrynie jest:

Wacker Neuson SE
Preussenstrasse 41
80809 Monachium, Niemcy
Telefon: +49 - (0)89 - 35 402 - 0
E-mail: info@wackerneuson.com

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która, sama lub wspólnie z innymi, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (imiona i nazwiska, adresy e-mail itd.).

Przechowywanie danych

Jeśli w tym oświadczeniu o prywatności nie podano bardziej konkretnego okresu przechowywania, dane osobowe będą znajdować się u nas do czasu, aż cel, dla którego dane są przetwarzane, przestanie występować. Jeśli użytkownik ma uzasadnione żądanie usunięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dozwolone powody dla przechowywania danych osobowych (np. okres przechowywania według prawa podatkowego lub handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów. 

Informacja o przekazywaniu danych do USA

W naszej witrynie korzystamy między innymi z narzędzi firma z siedzibą w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe mogą być przesyłane na serwery w USA tych firm. Chcemy podkreślić, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w zakresie prawa o ochronie danych UE. Firmy z USA są zobowiązane do ujawniania danych osobowych rządowym organom bezpieczeństwa bez możliwości dla użytkownika jako podmiotu, którego dane dotyczą, do podjęcia działań prawnych przeciwko temu. Dlatego nie można zapobiec, że organy USA (np. służba bezpieczeństwa) mogą przetwarzać, oceniać i stale przechowywać dane na serwerach USA do celów monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych użytkownika

Wiele czynności przetwarzania danych jest możliwych tylko na podstawie wyraźnej zgody użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalny e-mail z taką prośbą. Wycofanie się nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu wycofania się.

Prawo do sprzeciwu na gromadzenie danych w określonych sytuacjach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 (1) LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO SPRZECIWIĆ SIĘ W DOWOLNYM MOMENCIE PRZETWARZANIU JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO KONKRETNEJ SYTUACJI, W TYM PROFILOWANIU NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. W PRZYPADKU SPRZECIWU UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ, ŻE ISTNIEJĄ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA OCHRONĘ I KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 (1) RODO). JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO SPRZECIWIĆ SIĘ W DOWOLNYM MOMENCIE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIU, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WYRAŻENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW W ROZUMIENIU ART. 21(2) RODO).

Prawo do sprzeciwu na gromadzenie danych w określonych sytuacjach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeśli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w sprawach związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych w niemieckim kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Więcej informacji na temat skarg i ich wnoszenia w niemieckim systemie federalnym można znaleźć tutaj:

https://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtection/Subjects/Complaints/Complaints.html?nn=10396540

Organem nadzorczym dla firmy Wacker Neuson SE jest:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bawarski Urząd Państwowy ds. Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych)
Promenade 18
91522 Ansbach, Niemcy

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do przekazania danych, które przetwarzamy w zautomatyzowanej formie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, użytkownikowi lub stronie trzeciej we wspólnym formacie czytelnym dla maszyn. W przypadku złożenia wniosku o bezpośrednie przekazanie danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, ograniczenia, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania w dowolnej chwili informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnej chwili pod adresem wskazanym w impressum. Należy pamiętać, że usunięcie danych może nie być możliwe, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ich zachowania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu może skontaktować się z nami w dowolnej chwili pod adresem wskazanym w impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację tego. W czasie trwania weryfikacji użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest przeprowadzane niezgodnie z prawem, użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale potrzebujemy ich do wykonywania GBP lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia, a nie usunięcia swoich danych osobowych.  
  • Jeżeli użytkownik zgłosił sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) RODO, należy osiągnąć równowagę pomiędzy interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być wykorzystywane – z wyłączeniem ich przechowywania – wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania GBP roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako operator strony. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki użytkownika zmienia się z „http://” na „https://” i pojawia się symbol kłódki. Po włączeniu szyfrowania SSL lub TLS przesyłane dane nie mogą być odczytane przez strony trzecie.

3. Inspektor ochrony danych osobowych
Ustawowy inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy:
Markus Stemmer
inspektor danych osobowych w Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 Monachium, Niemcy
Telefon: +49 89 35402-0
E-mail: privacy@wackerneuson.com

4. Gromadzenie danych w naszej witrynie
Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych stosowane są tak zwane „pliki cookie”. Cookie to mały pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one przechowywane tymczasowo przez czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub stale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym. Sesyjne pliki cookie są automatycznie kasowane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego skasowania przez przeglądarkę internetową. Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest koniecznych ze względów technicznych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie będą działać bez nich (np. wyświetlanie wideo). Inne pliki cookie są stosowane do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam. Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (potrzebne pliki cookie) lub zapewnienia działania niektórych funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. do wyboru języka) są przechowywanie na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO, chyba że cytowana jest inna podstawa prawna. Operator witryny ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić świadczenie swoich usług bez błędów technicznych i w optymalnych warunkach. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, właściwe pliki cookie będą przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 (1) lit. a RODO); zgodę można wycofać w każdej chwili. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptowanie plików cookie dla konkretnych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Po dezaktywowaniu plików cookie funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona. Jeśli pliki cookie są stosowane przez firmy zewnętrzne lub do celów analizy, poinformujemy o tym oddzielnie w dalszych punktach niniejszej polityki prywatności i poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przekazuje do nas w „plikach dziennika serwera”. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL wywołania 
  • nazwa hosta komputera, który uzyskuje dostęp
  • czas żądania serwerowego
  • adres IP

Te dane nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. f RODO, co pozwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub na działania przed podpisaniem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik przesyła zapytania przez formularz kontaktowy, jego dane z formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane przez nas do celów przetwarzania zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Aby przetwarzać i odpowiadać na pytania, będziemy je przekazywać wewnętrznie do naszych firm sprzedażowych (np. firm powiązanych) oraz partnera sprzedażowego odpowiedzialnego za danego użytkownika, wyłącznie do tego celu. Jeśli firma użytkownika znajduje się w kraju poza Unią Europejską, może on zostać przypisany do partnera sprzedażowego w kraju trzecim. W takim przypadku dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą również tam przesyłane. Traktujemy również dobrowolny kontakt jako zgodę na przekazywanie danych osobowych do właściwej strony trzeciej (art. 49 (1) RODO).

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym wynika więc wyłącznie ze zgody użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Wycofanie się nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu wycofania się. Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, aż użytkownik zażąda ich usunięcia, wycofa zgodę na przechowywanie lub do czasu, kiedy cel, dla których są przechowywane, przestanie występować (np. po przetworzeniu żądania). Nie ma to wpływu na obowiązkowe warunki prawne, w szczególności okres przechowywania.

5. Analityka i reklama
etracker

Operator witryny korzysta z usługi firmy etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com) do analizowania danych zastosowania. Nie korzystamy z plików cookie do analizy internetowej domyślnie. W ramach wykorzystywania plików cookie analizy i optymalizacji uzyskujemy jednoznaczną zgodę użytkownika oddzielnie z wyprzedzeniem. Jeśli nastąpi taka sytuacja i użytkownik udzieli swojej zgody, pliki cookie będą wykorzystywanie do uniemożliwienia analizy zakresu statystycznego tej witryny, mierzenia powodzenia naszych działań marketingu online oraz procedur testowych, tzn. do testowania i optymalizowania różnych wersji naszej witryny online bądź jej elementów. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

Dane wygenerowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker w imieniu dostawcy tej witryny wyłącznie w Niemczech, dlatego podlegają rygorystycznemu prawu i normom ochrony danych w Niemczech i Europie. Firma etracker przeszła niezależny audyt i uzyskała certyfikat w tym zakresie, a także uzyskała pieczęć aprobaty ochrony danych ePrivacyseal.

Przetwarzanie danych jest przeprowadzane na podstawie warunków prawnych art. 6 (1) lit.f (prawnie uzasadniony interes) niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszą sprawą w kwestii RODO (prawnie uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej witryny internetowej. Ponieważ prywatność naszych gości jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić powiązanie z indywidualną osoba, jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są anonimizowane bądź pseudonimizowane jak najszybciej. Dane nie są wykorzystywane w inny sposób ani nie są łączone z innymi danymi i nie są przekazywane do podmiotów zewnętrznych.

Można wnieść sprzeciw wobec opisanego przetwarzania danych w dowolnymi momencie, klikając na suwak. Sprzeciw nie ma niekorzystnych konsekwencji. Jeśli nie wyświetla się suwak, gromadzenie danych jest już uniemożliwione przez działania blokowania.

Moje dane są wykorzystywane do analityki internetowej. Moje dane nie są wykorzystywane do analityki internetowej.

Więcej informacji o ochronie danych w etracker można znaleźć tutaj.

Google Analytics

W tej witrynie stosowane są funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, pozwalające na analizę korzystania z witryny. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO). Zgodna użytkownika oznacza również, że informacje wygenerowane przez plik cookie na temat korzystania z niniejszej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane (art. 49 (1) RODO). W przypadku tego ruchu danych do USA firma Google stosuje standardowe klauzule kontraktowe dla zgodności z tak zwanymi „właściwymi gwarancjami”. Google odpowiada na inne pytania na stronach pomocy Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

Anonimizowanie IP

Na tej witrynie aktywowaliśmy funkcję anonimizowania IP. To oznacza, że adres IP będzie skracany przez Google do wykorzystania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać tę informację do ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących działań w witrynie oraz do świadczenia innych usług dla operatora witryny w połączeniu z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. 

Wtyczka przeglądarki

Oprócz stosowania naszego baneru kontrolnego plików cookie można zapobiec przechowywaniu plików cookie przez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki; chcemy jednak podkreślić, że w takim przypadku wszystkie funkcje tej witryny mogą nie być dostępne w pełnym zakresie. Można również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i powiązanych z użytkowaniem witryny przez użytkownika (w tym jego adresu IP) z Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Gogle poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics podczas wizyty na naszej witrynie po raz pierwszy, klikając pole dezaktywacji. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkownika znajduje się w oświadczeniu o prywatności firmy Google. Zawiera ono również informacje dotyczące ustawienia pliku cookie rezygnacji: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Podmiot przetwarzający dane

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych w rozumieniu art. 28 RODO.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

W tej witrynie stosuje się Google AdWords. AdWords to program reklamy online firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W związku z Google AdWords stosujemy również tak zwane śledzenie konwersji. Po kliknięciu reklamy wstawionej przez Google ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa wstawia w komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są stosowane do osobistego identyfikowania użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny i plik cookie nie wygasł, Google i my możemy zauważyć, że użytkownik kliknąć reklamę i został przekierowany do tej strony. 

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić przez witryny klientów AdWords. Informacje zgromadzone przez plik cookie konwersji są stosowane do kompilacji statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zgodzili się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę oraz zostali przekierowanie na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji identyfikujących osobiście użytkowników. Pliki „cookie konwersji” są przechowywane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO). Zgodę można odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu mimo zgody, może wyrazić sprzeciw na takie wykorzystanie poprzez zwykłe dezaktywowanie pliku śledzenia konwersji Google przez przeglądarkę Internetową w opcji Ustawienia użytkownika. Nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Więcej informacji o Google AdWords i Google Conversion Tracking znajduje się w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Przeglądarkę można ustawić, aby informowała użytkownika o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptowanie plików cookie dla konkretnych przypadków lub ogólnie oraz do aktywowania automatycznego usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Należy zapoznać się z odpowiednimi stronami pomocy używanej przeglądarki. Ponadto użytkownik ma możliwość aktywnego wpływania na ustawienie odpowiednich plików cookie przez nasz baner kontrolny cookie. Po dezaktywowaniu plików cookie lub niewyrażeniu zgody funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

6. Newsletter
Newsletter na podstawie subskrypcji użytkownika przez formularz rejestracji

Jeśli użytkownik chce otrzymywać newsletter z tej witryny, potrzebujemy adresu e-mail od użytkownika, a także informacji, która pozwoli nam zweryfikować właściciela podanego adresu e-mail oraz zgodę wyrażoną na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie będą gromadzone lub będzie się to odbywać tylko na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracji newslettera wynika ze zgody użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy tylko przesłać nam nieformalną wiadomość przez e-mail. Wycofanie się nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu wycofania się.

Newsletter w oparciu o inną zgodę użytkownika

Można podjąć decyzję o otrzymywaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody. Taka sytuacja ma miejsce na przykład po podpisaniu naszego formularza zgody i zaznaczeniu tam pola „e-mail”. Dane podane w tym formularzu będą przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy tylko przesłać nam nieformalną wiadomość przez e-mail. Wycofanie się nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu wycofania się.

Wycofanie zgody na przesyłanie newslettera

Zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail oraz jego wykorzystywanie do wysyłania newslettera można wycofać w każdej chwili, na przykład klikając łącze „anuluj subskrypcję” w newsletterze bądź pisząc e-mail do nas. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem procedur przetwarzania danych, które nastąpiło dotychczas.

Dane przekazane nam do celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do czasu anulowania subskrypcji newslettera i usunięcia ze wszystkich list dystrybucyjnych po wypisaniu się z newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które były przechowywane przez nas do innych celów (np. adresy e-mail do obszaru członków).

Po usunięciu z listy dystrybucyjnej newslettera adres e-mail użytkownika może być przechowywany przez nas na czarnej liście, aby skutecznie zapobiegać dalszemu mailingowi. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to interesowi użytkownika oraz naszemu interesowi zachowania zgodności z wymaganiami prawnymi podczas wysyłania newslettera (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Można wyrazić sprzeciw wobec przechowywania, jeśli interesy użytkownika mają charakter nadrzędny nad naszym prawnie uzasadnionym interesem. W takim przypadku należy skontaktować się z nami drogą mailową.

Newsletter na podstawie naszych regularnych klientów

Jeśli użytkownik przekazał nam adres e-mail w związku z zakupem towarów lub usług, wprowadzimy go do naszego systemu jako istniejącego klienta. W takim przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na poinformowaniu użytkownika o podobnych towarach i usługach i możemy przesyłać nasz newsletter (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f w powiązaniu z motywem 47 RODO). Można wyrazić sprzeciw na przesyłanie newslettera w dowolnej chwili, pod warunkiem, że interesy użytkownika mają charakter nadrzędny na naszym prawnie uzasadnionym interesem. Aby to zrobić, należy kliknąć pole „Anuluj subskrypcję newslettera” w newsletterze lub kontaktując się z nami drogą mailową.

Po usunięciu z listy dystrybucyjnej newslettera adres e-mail użytkownika może być przechowywany przez nas na czarnej liście, aby skutecznie zapobiegać dalszemu mailingowi. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to interesowi użytkownika oraz naszemu interesowi zachowania zgodności z wymaganiami prawnymi podczas wysyłania newslettera (prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Można wyrazić sprzeciw wobec przechowywania, jeśli interesy użytkownika mają charakter nadrzędny nad naszym prawnie uzasadnionym interesem. W takim przypadku należy skontaktować się z nami drogą mailową.

7. Wtyczki i narzędzia
YouTube

W naszej witrynie stosowane są wtyczki ze strony YouTube należącej do Google. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Po wejściu na jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube jest informowany o stronach odwiedzonych przez użytkownika. Po zalogowaniu się na konto YouTube użytkownik zezwala YouTube na powiązanie swojego sposobu poruszania się bezpośrednio ze swoim profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube stosuje się w interesie aktywnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi do prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika znajduje się polityce prywatności na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Google Maps

W tej witrynie stosowana jest usługa map Google Maps przez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Ta informacja jest z reguły przesyłana na serwer Google w USA i tam przechowywana. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przekazywanie danych.

Korzystanie z Google Maps w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia znalezienie miejsc, jakie wskazaliśmy w witrynie. Stanowi do prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika znajduje się polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Mapbox

Korzystamy z usługi map firmy Maxpbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

W usłudze map użytkownik ma możliwość wyszukiwania najbliższych biur filii lub ofert partnerów dystrybucyjnych dotyczących naszych towarów i usług przez wprowadzenie adresów, kodów pocztowych itd. Wprowadzone dane będą przekazywane do Mapbox, przekształcane na współrzędne geograficzne i porównywane z mapami. Ta sekcja map w przeglądarce lub urządzenie końcowe najbardziej zbliżone do wyszukiwania wyświetli się i pokażemy odpowiednie biura filii bądź dystrybutorów na podstawie współrzędnych geograficznych. Wprowadzenie odpowiednich danych do obliczenia współrzędnych geograficznych jest całkowicie dobrowolne.

Ewentualnie lokalizacja może być również wykrywana, jeśli użytkownik zezwolił na to w ustawieniach urządzenia, np. w przeglądarce lub na urządzeniu końcowym. Nie mamy wpływu na takie przekazywanie danych (patrz następne punkty).

Korzystanie z Mapbox w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego znajdowania lokalizacji, jakie wskazaliśmy w witrynie. Stanowi do prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f RODO. Jeśli na stronach wprowadzone zostaną dane, będą one przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 (1) lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy wysłać do nas powiadomienie mailowe. Wycofanie się nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu wycofania się.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Mapbox pod poniższym adresem: https://www.mapbox.com/legal/privacy/

Usługi lokalizacji

Wymienione wyżej usługi mogą przekazać monit o ustalenie lokalizacji użytkownika przez przeglądarkę lub używane urządzenie końcowe. Stosowanie udostępnienia lokalizacji jest całkowicie dobrowolne. W niektórych okolicznościach do dostawcy przeglądarki lub urządzenia końcowego mogą zostać przesłane dodatkowego dane w przypadku stosowania udostępnienia lokalizacji, na co nie mamy wpływu i nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Więcej informacji znajduje się na stronach pomocy przeglądarki lub stosowanego urządzenia końcowego.

Oświadczenie o prywatności danych, Wacker Neuson SE, najnowsza wersja: czerwiec 2023