Instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Usuwanie zużytych baterii

Dotyczy Klientów w krajach UE

Niektóre z naszych urządzeń posiadają jedną lub kilka baterii lub akumulatorów (zwanych dalej jednolicie „bateriami“). Wprowadzanie do obrotu oraz usuwanie zużytych baterii podlega przepisom dyrektywy 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz odpowiednim przepisom krajowym. Dyrektywa w sprawie baterii stworzyła ramy prawne jednolitego przetwarzania baterii na terenie Unii Europejskiej.
Na bateriach znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach. Poniżej tego symbolu znajdują się ponadto symbole szkodliwych substancji znajdujących się w bateriach, jak „Pb” oznaczające ołów, „Cd” oznaczające kadm oraz „Hg” oznaczające rtęć.
Baterii nie wolno wyrzucać do niesegregowanych odpadów bytowo-gospodarczych. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do usuwania zużytych baterii, może on wyłącznie zwrócić je producentowi, pozostawić w punktach sprzedaży lub w specjalnym punkcie zbierania (ustawowy obowiązek zwrotu); zwrot nie podlega opłatom. Sprzedawcy oraz producenci mają obowiązek przyjęcia baterii i ich ponownego wykorzystania lub przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych (ustawowy obowiązek przyjęcia). Istnieje również możliwość bezpłatnego zwrócenia baterii zakupionych w naszej firmie do jednego z naszych oddziałów. Jeżeli nie będziecie Państwo zwracali baterii osobiście w naszych oddziałach, lecz je przesyłali, prosimy aby przesyłka była w pełni opłacona. Prosimy o przestrzeganie odnośnych informacji zawartych w umowie kupna-sprzedaży lub w Ogólnych Warunkach Handlowych sprzedawcy, od którego nabyliście Państwo urządzenie.
Odpowiednie usuwanie baterii zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko, umożliwia przetwarzanie szkodliwych substancji w ramach odpowiedniego systemu, a także ponowne wykorzystanie cennych surowców.

Dotyczy Klientów w pozostałych krajach

Niektóre z naszych urządzeń posiadają jedną lub kilka baterii lub akumulatorów (zwanych dalej jednolicie „bateriami“). Odpowiednie usuwanie baterii zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko, umożliwia przetwarzanie szkodliwych substancji w ramach odpowiedniego systemu, a także ponowne wykorzystanie cennych surowców. W związku z tym zalecamy, aby nie wyrzucać baterii do niesegregowanych odpadów bytowo-gospodarczych, lecz zbierać je selektywnie, w sposób przyjazny dla środowiska. Przepisy w poszczególnych krajach również mogą przewidywać selektywną zbiórkę baterii. Baterie należy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

 

Usuwanie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego


Dotyczy Klientów w krajach UE

Wprowadzanie do obrotu oraz usuwanie niektórych urządzeń produkowanych przez naszą firmę podlega przepisom dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE) oraz odpowiednim przepisom krajowym. Dyrektywa WEEE stworzyła ramy prawne jednolitego przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego na terenie Unii Europejskiej.
Na urządzeniach znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach. To oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do niesegregowanych odpadów bytowo-gospodarczych, lecz zbierać selektywnie, w sposób przyjazny dla środowiska.
Produkowane przez nas urządzenia to urządzenia elektryczne przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego (urządzenia B2B zgodnie z dyrektywą WEEE). W przeciwieństwie do urządzeń używanych głównie w prywatnych gospodarstwach domowych (urządzenia B2C) urządzeń przeznaczonych do użytku profesjonalnego nie można w niektórych krajach UE, np. w Niemczech, zwrócić do podmiotów, które zgodnie z przepisami prawa publicznego są powołane do utylizacji odpadów (np. do punktu zbierania odpadów wartościowych). Jeżeli macie Państwo wątpliwości, to w celu uzyskania informacji o sposobie utylizacji urządzeń elektrycznych B2B w Państwa kraju należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego nabyliście Państwo urządzenie, a zużyte urządzenie należy usunąć w sposób przewidziany aktualnie obowiązującymi przepisami. Prosimy o przestrzeganie odnośnych informacji zawartych w umowie kupna-sprzedaży lub w Ogólnych Warunkach Handlowych sprzedawcy, od którego nabyliście Państwo urządzenie.
Odpowiednie usuwanie tych urządzeń zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko, umożliwia przetwarzanie szkodliwych substancji w ramach odpowiedniego systemu, a także ponowne wykorzystanie cennych surowców.

Dotyczy Klientów w pozostałych krajach

Odpowiednie usuwanie urządzeń elektrycznych zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko, umożliwia przetwarzanie szkodliwych substancji w ramach odpowiedniego systemu, a także ponowne wykorzystanie cennych surowców. W związku z tym zalecamy, aby nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do niesegregowanych odpadów bytowo-gospodarczych, lecz zbierać je selektywnie, w sposób przyjazny dla środowiska. Przepisy w poszczególnych krajach również mogą przewidywać selektywną zbiórkę urządzeń elektrycznych. Urządzenia elektryczne należy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.